fbpx

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

I. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie sklepu internetowego działającego pod adresem www.starmanager.pl/sklep jest STAR MANAGER Piotr Sobik z siedzibą w Rybnik, ul. Korfantego 6, 44-200 Rybnik; NIP: 642-274-30-63; o numerze REGON: 241226447 (dalej zwana „STAR MANAGER” lub „Sklepem”).
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych – możliwość złożenia zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Oferta Sklepu zamieszczana jest na stronie internetowej pod adresem www.starmanager.pl/sklep
 4. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zdolne do zaciągania zobowiązań we własnym imieniu i na własny rachunek

  II. ZAMÓWIENIA
 1. Do dokonywania zakupów w Sklepie nie jest wymagane założenie konta, natomiast niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz podanie podstawowych danych, w tym danych osobowych i kontaktowych, umożliwiających prawidłowy przebieg realizacji zamówienia, w tym kontakt i wysyłkę towaru. 
 2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.starmanager.pl/sklep
 3. Klient składając zamówienie określa rodzaj, ilość oraz w przypadku odzieży – rozmiar, model i kolorystykę (wzór) zamawianego towaru (produktu).
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu potwierdzenia zakupu poprzez przycisk „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wszystkich wprowadzanych danych.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez Sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 6. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia tylko częściowej realizacji albo anulowania całości zamówienia.
 8. W powyższym przypadku, Sklep zwraca Klientowi częściową lub całą uiszczoną wcześniej należność niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na towary. Zasady promocji, w tym sposoby dostawy towaru, sposoby płatności oraz ceny oferowanych produktów obowiązują do terminu obowiązywania danej akcji promocyjnej, odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów.

III. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów w trakcie dokonywania zamówienia są przetwarzane przez STAR MANAGER (Administratora Danych Osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) wyłącznie do użytku wewnętrznego Sklepu, w celu realizacji zamówień oraz mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę przy składaniu zamówienia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne i nie stanowi warunku realizacji zamówienia złożonego w Sklepie.
 2. Klienci mają prawo wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych oraz do wyrażenia sprzeciwu, co do ich przetwarzana, jak również mają prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania w ogóle, co jednak wiązać się może z niemożliwością realizacji złożonego zamówienia.IV. CENY TOWARÓW / FORMY PŁATNOŚCI
 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek od towarów i usług (VAT), nie zawierają jednak kosztów wysyłki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach klient jest informowany w trakcie składania zamówienia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminami danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień. 
 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, zaś faktura na wyraźne życzenie Klienta. Dokument sprzedaży (paragon albo faktura) wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i przygotowane do wysłania. W przypadku wysyłania towaru partiami, paragon albo faktura, obejmująca daną partię, zostaje wystawiona w chwili skompletowania i przygotowania danej partii do wysyłki.
 4. Klient może zapłacić za zamówione towary za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PAYNow bądź za pobraniem. Więcej informacji na temat płatności znajdziesz TUTAJ.
 5. W przypadku wyboru formy płatności:  przelew bankowy, zamówienie należy opłacić w terminie 7 dni od dnia jego złożenia. Po tym czasie nieopłacone zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

  V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
 1. Dostawa przesyłek realizowana jest za pośrednictwem Paczkomatów InPost, zamówienia można również odebrać osobiście w siedzibie STAR MANAGER.
 2. Czas realizacji zamówienia liczymy od momentu zaksięgowania wpłaty za złożone zamówienie do momentu wysłania zamówienia do klienta. Przesyłki wysyłane są tylko w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 3. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.VI. REKLAMACJE/GWARANCJA
 1. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) a, w przypadku osób/podmiotów nie będących konsumentami, zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili jej wydania. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
 3. W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest odesłać towar na adres: STAR MANAGER Piotr Sobik, z siedzibą w Rybniku 44-200 przy ul. Rudzkiej 13c, wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacyjnym. 
 4. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub – za zgodą Klienta – zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. 
 5. Nie stanowią podstawy niezgodności towaru z umową różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.starmanager.pl/sklep, które to różnice wynikają z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnice w barwach i odcieniach.
 6. Reklamacji nie podlegają:
 • uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itp.) powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w towarze,
 • uszkodzenia wynikłe z niedopasowania modelu do budowy ciała,
 • uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
 • uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się towaru,
 • uszkodzenie wynikłe z powodu używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • zastrzeżenia w zakresie wygody towaru, chyba że wynikają z cech towaru, o których istnieniu Sklep zapewniał,
 • odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru.
 1. W przypadku, gdy towar oferowany w Sklepie objęty jest gwarancją producenta, okres obowiązywania gwarancji i jej warunki określa dokument gwarancyjny, który jest doręczany Klientowi wraz z towarem.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, koszty reklamacji towaru zostaną Klientowi zwrócone.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą na podstawie protokołu spisanego w obecności kuriera doręczającego lub pracownika Poczty Polskiej, zatem prosimy o uważne obejrzenie przesyłki w obecności tychże osób.

 

VII. WYMIANA

 1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze lub inny model), ale zobowiązany będzie do poniesienia kosztów wysyłki wymienionego towaru. Koszt ten zostanie określony w formularzu wymiany.
 2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje za pośrednictwem formularza wymiany dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz jednocześnie odesłanie towaru, które musi nastąpić do 30 dni od otrzymania towaru. Złożenie oświadczenia dotyczącego wymiany towaru po tym terminie uznaje się za nieskuteczne.
 3. Prawo wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie, wyłącznie w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, przy czym dla realizacji prawa wymiany towaru opakowanie jest integralną częścią towaru). W przypadku stwierdzenia, że towar lub towary były eksploatowane, Sklep może nie uwzględnić wniosku o wymianę i odesłać towar lub towary klientowi na jego koszt.
 4. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail a następnie odesłać towar do Sklepu.
 5. W przypadku wymiany Klient powinien odesłać towar wraz z oryginałem dowodu zakupu na swój koszt na adres: STAR MANAGER Piotr Sobik z siedzibą w Rybniku 44-200, ul. Korfantego 6
 6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia żądania wymiany.
 7. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT TOWARU)

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 – dalej jako ustawa), Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Klient powinien dokonać zwrotu towaru w stanie niezmienionym.
 2. Odstąpienie od umowy dokonywane jest przez złożenie formularza zwrotu ze wskazaniem numeru konta do dokonania zwrotu należności i przekazanie go do Sklepu za pośrednictwem maila: sklep@starmanager.pl bądź bezpośrednio wraz z odesłanym produktem. 
 3. Płatność tytułem zwrotu za towar zostanie dokonana do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 4. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest odesłać zakupiony towar na własny koszt nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zakupionej rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z systemu teleinformatycznego Sklepu to komputer lub urządzenie mobilne z systemem co najmniej Windows XP i przeglądarką internetową co najmniej IE 7.x, Firefox, Opera, Safari, Chrome.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sklepem, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.
 3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w formie polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, składając swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2020 r. 
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty powiadomienia Klientów o zmianie przez opublikowania ich na stronie www.starmanager.pl/sklep w sposób zapewniający możliwość klientów do zapoznania się z takimi zmianami. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.